Home Data NOAA takes next steps toward virtualized data center